Фотоконкурс

ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА „ПРИРОДАТА И КИСЕЛОТО МЛЯКО – ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ“

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ ОТ ФЕСТИВАЛ НА КИСЕЛОТО МЛЯКО 2018

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

ПРАВИЛА за провеждане на Фотоконкурс на тема „ПРИРОДАТА И КИСЕЛОТО МЛЯКО – ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ“ ,

организиран от Български Център за Развитие Инвестиции и Туризъм в Китай, китайската компания Bright Dairy & Food Co., Ltd., Община Смолян, Кметство Момчиловци и Деми Травел ЕООД

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 1. С участието си в Конкурса участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила на Конкурса. Правилата на Конкурса са общодостъпни и са публикувани в интернет на сайта на събитието и на фейсбук страницата на събитието: http://www.momchilovtsifest.bg
 2. В Конкурса могат да участват всички лица над 18 години, с изключение на служители на организаторите и представители на журито на Конкурса, както и семействата им.
 3. Всички лица, желаещи да участват в конкурса, следва да публикуват своите фотографии на сайта http://www.momchilovtsifest.bg в периода 1.08. 2018 г. – 30.08. 2018 г. На 31.08. 2018 г.. ще бъдат определени призьорите и победителите в Конкурса. Конкурсът се базира на умения и шансът не е от значение при определяне на призьорите и на победителя.
 4. Всички представени за участие в конкурса фотографии трябва да бъдат авторски произведения, съобразени със следните изисквания:

4.1. на фотографията трябва да е изобразен обект, свързан с продукта кисело мляко, с неговото производство или начин на консумация, киселото мляко като средство за дълголетие в Родопите и Момчиловци, както и на тема „Киселото мляко – култура и традиции в България“.

4.2. допустимо е участие с фотографии, заснети с дълга експозиция;

4.3. допустимо е засилване на контраста на цветовете и изрязване на части от фотографиите. Всякакви други промени на оригиналните фотографии са забранени и водят до дисквалифицирането им в надпреварата за получаване на награда;

4.4. фотографиите трябва да са в дигитален формат. Допускат се и сканирани изображения от негативи, диапозитиви или фотографски отпечатъци;

4.5. фотографии, изпратени на хартиен носител, няма да се приемат за участие в Конкурса. Организаторите не носят отговорност и нямат задължение за изпращане обратно на подателя на получени на хартиен носител фотографии;

4.6. фотографиите трябва да се изпратят от техния автор – участник в конкурса, т.е. автор и участник в конкурса трябва да са едно и също лице. Не се допуска публикуването на фотографии, създадени в съавторство, на фотографии, авторските права върху които не са притежание на участника, както и на фотографии, авторските права на които принадлежат на участника, но са били прехвърлени от участника на трето лице. Нарушаване от участника на разпоредбите на предходното изречение води автоматично до дисквалифицирането на фотографиите в надпреварата за получаване на награда;

 1. Всеки участник може да се включи в Конкурса с не повече от 5 (пет) фотографии.
 2. Организаторите си запазват правото да подложат на анализ оригиналните фотографии/ изходните материали, с оглед потвърждаване на съобразността им с настоящите правила. Участник, чиито фотографии, независимо дали една или всички, не отговарят на изискванията в настоящите правила, се дисквалифицира от Конкурса.

АВТОРСКИ ПРАВА И ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ

 1. С участието си в Конкурса всеки участник потвърждава, декларира и гарантира че:

7.1. предоставените за участие фотографии са авторско произведение;

7.2. представените фотографии са създадени единствено от автора – участник в Конкурса, а не в съавторство;

7.3. предоставянето на фотографиите не нарушава каквито и да е авторски права, права върху търговски марки, права на личността, публичността или права върху интелектуална собственост на трети заинтересовани лица или организации и че никоя друга страна няма каквито и да е права, права на собственост, претенции или права на участие в Конкурса във връзка с тези фотографии;

7.4. фотографиите не съдържат неприлично, провокативно, открито сексуално ориентирано или друго предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание.

 1. В случай че фотографиите съдържат обекти или елементи, които не са собственост на участника и/или които са обект на правата на трети страни, и/или в случай че на фотографиите се появяват лица, чието лично съгласие за публикуване или съгласието на родителя/настойника, ако се касае за непълнолетни лица, трябва да бъде получено, участникът се задължава сам да осигури получаването на всички разрешения и съгласия, необходими за публикуване и използване на фотографиите, както и при необходимост да представи пред Организаторите писменото разрешение и съгласие на същите лица.
 2. Организаторът на Конкурса не придобива никакви права върху публикуваните от участниците фотографии и няма право да използва същите по какъвто и да е друг начин, освен по начина и в сроковете, изрично упоменати в член 10 по-долу.
 3. В срок от 15 (петнадесет) месеца, считано от датата на публикуването от всеки участник на фотографиите на интернет сайта http://www.momchilovtsifest.bg Организаторът на Конкурса има правото безвъзмездно да използва фотографиите за:

10.1. многократно публикуване и възпроизвеждане в неограничен брой и неограничен тираж на хартия и/или в електронен формат за целите на Организаторитеа, с цел само и единствено популяризиране и рекламиране на Конкурса и/или обявяване на призьорите в Конкурса;

10.2. възпроизвеждане в тираж до 2 (две) копия от всяка фотография за организиране и провеждане на фотоизложба по време на фестивала след приключването на Конкурса, в която ще бъде включена селекция от фотографии по усмотрение на Организаторите.

 1. При всяко разрешено съгласно разпоредбите на предходния член ползване на фотографиите от Организатора, последният се задължава надлежно да посочва (изписва) името на автора на съответната/ите фотография/и.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ФОТОГРАФИИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИЗЬОРИТЕ И ПОБЕДИТЕЛЯ

 1. Конкурсът включва 1 (един) кръг, в който всяка фотография се оценява от Комисия от експерти на Организатора (“Жури”) на базата на следните критерии: творчество, с тежест на оценяване от 50% в крайната оценка, и фотографско качество, с тежест на оценяване от 50% в крайната оценка. В случай на получен равен резултат при оценяването на две или повече фотографии, подреждането на същите се извършва еднолично от Председателя на журито. Решенията на Журито са окончателни и обвързващи.
 2. Непосредствено след като Журито определи крайното класиране в Конкурса, победителят в Конкурса и заелите места в призовата десетка участници ще бъдат известени чрез писмо на предоставените от същите електронни адреси. Имената на победителя и на призьорите ще бъдат публикувани в интернет на адрес: http://www.momchilovtsifest.bg/ на 3 септември 2018 г.
 3. Освен призьорите, определени от Журито, в Конкурса чрез гласуване на аудиторията на сайта http://www.momchilovtsifest.bg ще бъде определен и „Победител на публиката”. „Победител на публиката” е фотографията, която до 12.00 ч.на обяд на 30.08.2018 г. включително е събрала най-много гласове, подадени чрез натискане на бутон „Гласувай” под всяка фотография в галерията на посочения сайт. За една фотография може да се гласува еднократно от един имейл адрес на гласуващ. При доказан опит за манипулация на вота в полза на конкретна фотография на конкретен участник Организаторът си запазва правото по свое усмотрение да дисквалифицира същия.

НАГРАДИ

 1. Участниците в Конкурса, определени според оценките на Журито и заели първите 3 (три) места, получават награди, предоставени и осигурени от Организаторите, както следва:

15.1. награда за първо място – 300 (триста) лева;

15.2. награда за второ място – 200 (сто) лева;

15.3. награда за трето място – 150 (петдесет) лева.

 1. Участникът в Конкурса, обявен за „Победител на публиката”, получава награда – 50 ( петдесет) лева.
 2. Не се разрешава каквото и да е прехвърляне, възлагане или замяна на награди от страна на победителите и/или призьорите. В случай че конкретна награда не е в наличност, Организаторите по свое усмотрение си запазват правото да заменят първоначално предвидената награда (или съответната част от нея) с алтернативна награда, която има същата парична стойност и/или характеристики, освен ако подобно действие не се забранява от закона.
 3. В случай че поради причини, за които отговарят, победителите и/или призьорите не получат наградите си на датите, в часовете и на определеното место, посочени от Организаторите в изпратените по електронната поща уведомителни писма, то победителите и/или призорите се лишават от наградата и нито парични средства в брой, нито непарична награда се предоставят от Организатора и/или Партньора и/или трети лица вместо съответната анулирана награда. Организаторът не носи отговорност спрямо спечелил награда участник, ако последният е предоставил невалиден телефон или имейл за контакт.
 4. На 4.09.2018 след журирането победителите и призьорите в Конкурса ще бъдат уведомени от Организатора чрез изпращане на писмо по електронната поща на предоставените от тях електронни адреси относно начина, мястото и времето за получаване на наградите. Победителите и призьорите ще бъдат поканени на официално събитие по награждаване по време на Фестивала в с. Момчиловци на 09.09.2018 г., където ще получат наградите си. Транспортните разходи, които евентуално биха възникнали за участниците за присъствие на награждаването и получаване на наградата, са за сметка на участниците. Наградените могат да упълномощат представител, който да получи наградата, при невъзможност да присъстват лично.
 5. Първите 3 в класирането фотографии, както и класираната фотография от публиката, ще бъдат изложени по време на фестивала на обособено за целта място до фестивалната сцена.

ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Регистрирайки се за участие в Конкурса, всеки участник се задължава да посочи валиден свой имейл адрес и телефон за контакт като необходимо условие за участие и получаване на награда и дава съгласието си да бъде информиран на този имейл и на този телефон, в случай че бъде определен за победител в конкурса и/или за „Победител на публиката” или заеме някое от призовите места в крайното класиране в Конкурса.
 2. Личните данни, получени от Организатора при регистрацията на участниците в Конкурса, ще бъдат третирани като конфиденциална информация и съхранявани и използвани от Организатора или упълномощени от него лица съгласно Закона за защита на личните данни. Правата на участниците в Конкурса са гарантирани от Закона за защита на личните данни по отношение на правото на достъп до данните, правото за намеса в данните и правото на възражение и отказ от обработване на данните. Всеки участник може да упражни тези права, като изпрати писмена молба до адреса на Организатора: Бул. Тодор Александров 137, етаж 6, офис А17, София 1309 email: office@btidcc.com за изключването от базата данни на молителя, като организаторът и/или партньорът се задължават да прекратят обработката на лични данни на молителя.

ДРУГИ ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

 1. С участието си в Конкурса участниците:
  • декларират, че са запознати и съгласни с Политиката за защита на лични данни  на Деми Травел ЕООД и предоставят изричното си, доброволно и информирано съгласие личните им данни да бъдат обработвани, и съхранявани от Деми Травел ЕООД с адрес на управление: София, бул. Тодор Александров 137, ет.1, и МОЛ: Петя Тодорова .

26.2. се задължават да предпазят, защитят и освободят от отговорност Орагинизаторите и техните партньори, свързани лица, дъщерни дружества, рекламни агенции, агенти и техните служители, управленски персонал, директори и представители във връзка с каквито и да било искове, загуби и щети, произтичащи от тяхното участие в Конкурса и/или други дейности, свързани с Конкурса, включително пътуване, и приемането и използването, злоупотребата с или притежаването на каквато и да е награда, присъдена съгласно настоящите правила;

26.3. декларират, че Организаторите не отговарят и не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било грешки, пропуски, прекъсвания, заличавания, дефекти и/или забавяне при функционирането или предаването от участника на фотографските материали, както и в случай на повреда на комуникационната линия, кражба или унищожаване на или неоторизиран достъп до снимките, предоставени за участие в Конкурса, или изменение на данните за регистрация, представени за участие;

26.4. се съгласяват, че Организаторите не носят отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с технически повреди на която и да било телефонна мрежа или линии, компютърни онлайн системи, сървъри или доставчици, компютърно оборудване, софтуер, неполучаване на каквито и да било материали за участие поради технически проблеми или поради прекъсване на интернет трафика или поради проблеми с който и да е уебсайт, или поради каквато и да е комбинация от предходните, включително каквато и да повреда или щета, засегнала компютрите на участниците или компютрите на които и да било други лица, имащи връзка с или в резултат на участието, качването (ъплоуд) или свалянето (даунлоуд) на каквито и да са материали, имащи отношение към Конкурса.

26.5. се съгласяват, че Конкурсът се подчинява на и се урежда от законите на Република България и всички спорове, породени от този Конкурс или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като компетентната юрисдикция.

26.6. се съгласяват, че представените за участие материали ще се дисквалифицират, ако Организаторите по своя преценка установят, че една или повече от една от фотографиите не е/ не са оригинал, и/или че предоставените материали не подлежат на участие, че са непълни, повредени, несъобразени с изискванията, променени, подправени, в случай че тяхното снимане е съпроводено от нарушения или в случай че са придобити посредством измама или кражба;

26.7. се съгласяват, че настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградените в Конкурса и че решенията на Журито са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Конкурса;

26.8. се съгласяват, че единствено лицата, спечелили награди, носят отговорност за всички данъци (било то национални или чуждестранни, включително върху доходите, продажбите и налозите върху вноса), таксите и допълнителните налози върху наградите;

26.9. се съгласяват, че Организаторите си запазват правото да проверят валидността и автентичността на всички материали, представени за участие, и да дисквалифицират материал, който не е съобразен с настоящите правила;

26.10. се съгласяват, че неприлагането от страна на Организаторите на техните права на който и да е етап от Конкурса не съставлява отказ от тези права.

 1. В случай, че Конкурсът не се проведе в резултат на настъпването на форс мажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон и/или технически проблем, причинен от компютърен вирус, програмни грешки, атаки от типа отказ или отказ за обслужване, както и поради злонамерена промяна на програмни средства или документи, неоторизирана интервенция, измама, технически проблеми или каквито и да било други причини, извън контрола на Организаторите, които нарушават или засягат администрирането, сигурността, справедливостта, интегрираността или надлежното провеждане на този Конкурс, Организаторите си запазват правото да дисквалифицират лицето/лицата, които са се намесили неправомерно, ако същото/ите е/са участник/ци в Конкурса, и/или да анулират, прекратят, променят или временно да преустановят провеждането на Конкурса. Ако Организаторите отменят или прекратят Конкурса, същите нямат никакви права върху представените фотографски материали.